Política de privacidade de Instituto de Comunicación e Investigaciones
Sociológicas, S.L.

1. INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L., co CIF B15250178, con domicilio social en C/. Pintor Juan Luis, nº 5, baixo, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita no rexistro mercantil da Coruña, o 25-4-1990, tomo 781, folio 290, folla c-233, inscrición 4, quere dar a coñecer, mediante o presente texto, cales son os criterios e regras que segue respecto ao emprego dos datos persoais que calquera usuario facilite durante o acceso á súa páxina web corporativa, en http://www.incis.net

2. INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. ten adoptado as medidas e niveis de seguridade esixidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve. A Política de Protección de Datos adoptada por INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. pode variar co tempo, debido a posibles cambios lexislativos ou dos criterios seguidos pola Axencia de Protección de Datos. Calquera cambio que poida producirse ao respecto, será comunicado a través desta páxina.

3. INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L., ademais, ten adoptado as medidas esixidas na Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), de 11 de xullo de 2002, no proceso de desenvolvemento e implantación da súa páxina web http://www.incis.net

4. A información obtida por INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. a través dos formularios existentes na súa páxina web, http://www.incis.net, atópase arquivada nun ficheiro automatizado rexistrado no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. Este ficheiro automatizado é propiedade de INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. EMPRESA cuxas actividades se desenvolven no sector da comunicación e investigación sociolóxica.

5. A finalidade da recollida e tratamento de datos é: REALIZAR ACCIÓNS COMERCIAIS COS CONSUMIDORES FINAIS, PUBLICIDADE DOS PRODUTOS DA FIRMA E PRESTAR SERVIZOS QUE AS PERSOAS SOLICITEN A TRAVÉS DA PÁXINA WEB: http://www.incis.net

6. O feito de cumprimentar formularios ou envío de correos electrónicos u outras comunicacións a http://www.incis.net, implica o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L.

7. Os datos persoais proporcionados a INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. a través da súa páxina web, http://www.incis.net, non serán cedidos a ningunha empresa nin entidade, e só serán utilizados para dar cumprimento ás finalidades descritas anteriormente.

8. INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. ten adoptado os niveis de seguridade axeitados aos datos que almacena e trata. Ademais, INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade dos datos, evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos mesmos.

9. Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L., Responsable do ficheiro, ao enderezo: C/. Pintor Juan Luis, nº 5, baixo, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña). Este servizo non terá custe algún para o solicitante.

10. Cando un usuario accede á páxina web de INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L., o servidor onde se atopa aloxada dita páxina web recoñece automaticamente a dirección IP que ten asignada o ordenador que realiza a conexión, el día y la hora a la que ha entrado, el día y la hora a la que ha abandonado la conexión, y por qué partes da páxina web moveuse. É necesario que o servidor onde se atopa aloxada a páxina web de INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. coñeza estes datos do ordenador do usuario porque ten que poder comunicarse con el para enviarlle datos solicitados polo usuario a través do navegador e que este poda velos na súa pantalla. Non é posible que desta forma INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. poida coñecer datos persoais do usuario como, por exemplo, o seu nome, enderezo, teléfono, etc. Se non foi o propio usuario quen os facilitara.

11. A páxina web de INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L. utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos que se almacenan no ordenador del usuario, pero non proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera outro Dato de Carácter Persoal. O usuario pode configurar o seu navegador para que lle avise na súa pantalla de que vai a recibir unha cookie. Se desexa máis información ao respecto, deberá consultar o menú de axuda do seu navegador. Se decide que o seu ordenador non almacene cookies, isto poderá restrinxir o acceso a determinadas zonas da páxina web de INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, S.L.

info@incis.net
Pintor Juan Luis, 5
15702 Santiago de Compostela
(0034) 981 575 244 / 981 575 249
castellano